Expanded Metal Specification ตะแกรงเหล็กฉีก

Bookmark and Share
ตะแกรงเหล็กฉีก

ลำดับ
เหล็กหนา
ความหนาของสัน
ความกว้างของรู
ความยาวของรู
4' x 8'
5' x 10'
รุ่น
T
W
SW
LW
น้ำหนัก
น้ำหนัก
1
1.2
1.5
12
30.5
7.01

2
1.6
2
12
30.5
12.4

3
2.3
3
12
30.5
26.8

4
1.6
2
22
50.8
6.9

5
2.3
2.5
22
50.8
12.2

6
3.2
3.5
22
50.8
23.8

7
1.6
2.5
25
61
7.5

8
2.3
3
25
61
12.89

9
3.2
4
25
61
23.9

10
4.5
5
25
61
42

11
2.3
3
34
76.2
9.5

12
3.2
4
34
76.2
17.6

13
4.5
5
34
76.2
30.9

14
6
7
34
76.2
57.7

15
2.3
3.5
50
152.4
7.5

16
3.2
4
50
152.4
11.9

17
4.5
5
50
152.4
21

18
6
7
50
152.4
39.2

19
3.2
7
34
135.4
30.7

20
4.5
7
34
135.4
43.2

21
6
7
34
135.4
57.6

22
6
9
34
135.4
74.1

23
3.2
4
36
101.6
16.6

24
4.5
6
36
101.6
35

25
4.5
7
36
101.6
40.8

26
6
7
36
101.6
54.4

27
6
9
36
101.6
70

28
8
9
36
101.6
93.47

29
0.8
1.6
8
15


Note :
SWD :
ระยะเส้นผ่าศูนย์กลางตะแกรงด้านสั้น
SWD :
The wire-net diameter range of short dimension
LWD :
ระยะเส้นผ่าศูนย์กลางตะแกรงด้านยาว
LWD :
The wire-net diameter range of long dimension
T :
ความหนาของแผ่นตะแกรง
T :
Thickness of the wire-net plate
W :
ความกว้างของเส้นโลหะตะแกรง
W :
Width of the wire-net metal line
S :
ความยาวของสินค้าทิศทาง
S :
Length of the product in SW direction